Financials

तपशील : दिनांक ३१-०३-२०१७ अखेर (रक्कम ₹ लाखात)
शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : २० अधिक दोन विस्तारीत कक्ष
सभासद संख्या : नियमित १९,९०७
एकूण नाममात्र १५,५९८
पैकी कर्जदार सभासद ६,२४५
वसूल भाग – भांडवल : १,५९२
ठेवी : बचत ठेव १५८५२.५१
चालू ठेव ४,४०८.५८
मुदत व इतर ठेवी ४०,२४०.७३
दिलेली कर्जे : तारणी ३१,८१३.०४
विना तारणी ९७९.८९
एकूण टक्केवारी
अग्रक्रम घटकांसाठी ७०.३९%
दुर्बल घटकांसाठी १५.६७%
घेतलेली कर्जे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक - -
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक - -
इतर - -
गुंतुवणूक : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (NRD) ७५३.५७
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक शेअर्स ३.०५
सरकारी कार्जेरोखे २६,२९६.४२
इतर बैंक कायम ठेव ४,७५३.५४
थकबाकी % टक्केवारी : ९.९६
ऑडिट वर्गीकरण :
वार्षिक नफा : ७१७.२८
एकूण कर्मचारी : १६६
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : ३२
इतर कर्मचारी : १३४
खेळते भांडवल : ७१,८०७.५२


तपशील : दिनांक ३१-०३-२०१६ अखेर (रक्कम ₹ लाखात)
शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : १५ अधिक दोन विस्तारीत कक्ष
सभासद संख्या : नियमित १९,२३१
एकूण नाममात्र १५,३८६
पैकी कर्जदार सभासद २,६१०
वसूल भाग – भांडवल : १,४५७.९१
ठेवी : बचत ठेव १२,७७५.८९
चालू ठेव ३,३५८.३९
मुदत व इतर ठेवी ३३,१८२.९५
दिलेली कर्जे : तारणी २९,७५८.१२
विना तारणी ९९९.२१
एकूण टक्केवारी
अग्रक्रम घटकांसाठी ६७.०२%
दुर्बल घटकांसाठी १६.१७%
घेतलेली कर्जे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक - -
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक - -
इतर - -
गुंतुवणूक : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक २,३०३.५७%
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ०.०५
सरकारी कार्जेरोखे १६,९५२.२४%
इतर ३,४६०.४१%
थकबाकी % टक्केवारी :
ऑडिट वर्गीकरण :
वार्षिक नफा : ७४१.७७%
एकूण कर्मचारी :
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :
इतर कर्मचारी :
खेळते भांडवल : ५९,२७४.७१%


तपशील : दिनांक ३१-०३-२०१५ अखेर (रक्कम ₹ लाखात)
शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : १५ अधिक दोन विस्तारीत कक्ष
सभासद संख्या : नियमित १९,१३२
एकूण नाममात्र १५,३६०
पैकी कर्जदार सभासद २,५१५
वसूल भाग – भांडवल : १,३२३.७४
ठेवी : बचत ठेव १०,७८२.३८
चालू ठेव २,७५५.९९
मुदत व इतर ठेवी ३०,१५७.५८
दिलेली कर्जे : तारणी २५,१५१.६८
विना तारणी १,८७८.६८
एकूण टक्केवारी
अग्रक्रम घटकांसाठी ६१.४७%
दुर्बल घटकांसाठी १६.४८%
घेतलेली कर्जे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक - -
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक - -
इतर - -
गुंतुवणूक : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक २,२७६.८१
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ०.०५
सरकारी कार्जेरोखे १२,८७३.२३
इतर ५,६३०.८५
थकबाकी % टक्केवारी : ९.३६%
ऑडिट वर्गीकरण : ‘अ ‘
वार्षिक नफा : ७५१.५२
एकूण कर्मचारी : १५३
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : ३४
इतर कर्मचारी : ११९
खेळते भांडवल : ५३,०२७.१७